Previous Next Main

Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί ακινήτων στην Κύπρο

2020-01-13 22:57:10 | Monopolion Blogger


Μια νέα μορφή πλειστηριασμών κάνει την εμφάνισή της στην Κύπρο, από τον Νοέμβριο, και αφορά τη διεξαγωγή αυτών μέσω ηλεκτρονικών συσκευών. Αξιοποιώντας τις δυνατότητες που δίνει η τεχνολογία, πλέον, καθένας θα μπορεί να συμμετέχει στη διαδικασία αυτή,  μέσα από τον υπολογιστή του, το κινητό του ή το ταμπλετ του. Μέχρι και πριν λίγο, οι πλειστηριασμοί  συνέβαιναν με τον παραδοσιακό τρόπο, ο οποίος απαιτούσε τη φυσική παρουσία των ενδιαφερομένων.

Τα στατιστικά στοιχεία των τραπεζών  για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια συνεχώς αυξάνονταν και, πλέον,  τράπεζες και εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων, αναμένουν την αύξηση πωλήσεων ακινήτων μέσω των δυνατοτήτων που τους επιτρέπουν οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί. Η νέα αυτή μορφή, δεν καταργεί, άμεσα,  τον παραδοσιακό τρόπο, αλλά δίνει μεγαλύτερη επιτάχυνση και ώθηση στην εκποίηση ακινήτων. Επιτρέπει τη  συμμετοχή  περισσοτέρων ενδιαφερομένων, χωρίς κωλύματα όπως η φυσική παρουσία στον χώρο διεξαγωγής και  δίνει τη δυνατότητα   συμμετοχής ξένων επενδυτών, καθώς τους επιτρέπει  να υποβάλλουν την προσφορά τους για την απόκτηση ενός ενυπόθηκου ακινήτου, οπουδήποτε και αν βρίσκονται. Επιπλέον, εξαλείφει προβλήματα σχετικά με την εύρεση του χώρου που θα λάβει μέρος ο πλειστηριασμός και συμβάλλει περισσότερο στη διαφάνεια της διαδικασίας, καθώς δεν θα μπορούν να υπάρχουν προσυνεννοημένες τιμές μεταξύ των πλειοδοτών.  Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν, με εύκολο τρόπο να ενημερώνονται για τα ενυπόθηκα ακίνητα και να συμμετέχουν στους πλειστηριασμούς που τους ενδιαφέρουν.

Επιπλέον, τράπεζες και εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων, είχαν σταματήσει να καταχωρούν πλειστηριασμούς με ημερομηνίες ενός μήνα και έπειτα, καθώς ανέμεναν την ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οποία φαίνεται να εγγυάται μεγαλύτερη και πιο σίγουρη απόδοση στην πώληση ακινήτων.

Πηγή: https://www.pxfuel.com/en/search?q=building+exterior

Νομοθετικό πλαίσιο

Βασίζεται στο Διάταγμα που εξέδωσε ο Υπουργός Οικονομικών και επιτρέπει τη διενέργεια πλειστηριασμών, μέσω ηλεκτρονικού συστήματος του Συνδέσμου Τραπεζών (Το περί πώλησης ενυπόθηκου ακινήτου μέσω Ηλεκτρονικού Συστήματος Πλειστηριασμού Διάταγμα του 2019). Το Διάταγμα αυτό το εξέδωσε δυνάμει της εξουσίας που του παραχωρείται από το α. 44Ζ παρ. β’, εδάφ. 1.

 

Δικαίωμα εγγραφής, συμμετοχής και προϋποθέσεις

Αρχικά, στην διαδικασία του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού μπορεί να λάβει μέρος οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν εμπίπτει στους νομικούς περιορισμούς που ορίζονται (κατά τη διάρκεια της υποβολής της αίτησης , θα ζητηθεί από το σύστημα να δηλώσει ο ενδιαφερόμενος ότι δεν εμπίπτει σε κάποια από αυτές ), όπως επίσης και οντότητες, οργανισμοί, ιδρύματα, σωματεία, δήμοι και κοινότητες. Διευκρινίζεται δε, ότι μέρος μπορεί να λάβει και ο ενυπόθηκος οφειλέτης προνομιακού καθεστώτος (ο ενυπόθηκος οφειλέτης –που δεν εμπίπτει στο προνομιακό καθεστώς, μπορεί απλά να παρακολουθεί τον πλειστηριασμό, ως εγγεγραμμένο μέλος). Επιπλέον, μπορούν να γίνουν πλειοδοτήσεις από κοινού (περισσότεροι του ενός), αρκεί όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα να είναι εγγεγραμμένα μέλη, να έχουν δηλώσει στο σύστημα το ποσοστό του κάθε προσώπου, τον αντιπρόσωπο που θα συμμετέχει, όπως επίσης και το σχετικό πληρεξούσιο ή συμφωνητικό. Για φυσικά ή νομικά πρόσωπα κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτων χωρών, θα πρέπει πρώτα να γίνει η ταυτοποίηση από τον Υπάλληλο Πλειστηριασμού.  

Προϋποθέσεις  για τη συμμετοχή των παραπάνω προσώπων είναι, αρχικά η εγγραφή (δωρεάν) και έπειτα,  η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού. Αναφορικά με την εγγραφή, πρόκειται για μια εύκολη διαδικασία, όπου το ίδιο το Σύστημα καθοδηγεί τον ενδιαφερόμενο και είναι απαραίτητη για να μπορεί ο εκάστοτε υποψήφιος προσφοροδότης ή ο  πληρεξούσιος αντιπρόσωπος , να λαμβάνει μέρος από τον δικό του λογαριασμό.

Η εγγραφή για φυσικά πρόσωπα που βρίσκονται στο εξωτερικό, αλλά έχουν κυπριακή ταυτότητα, απαιτεί ταυτοποίηση μέσω του συστήματος ΑΡΙΑΔΝΗ ή ταυτοποίηση από τον Υπάλληλο Πλειστηριασμού.

Ταυτοποίηση από τον Υπάλληλο Πλειστηριασμού για την εγγραφή χρειάζονται και οι οντότητες, οι οργανισμοί, τα ιδρύματα, τα σωματεία, οι δήμοι και οι κοινότητες.

Αναφορικά με τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία είτε ανήκουν σε κράτη- μέλη της Ε.Ε., είτε τρίτων χωρών,  απαραίτητη προϋπόθεση της εγγραφής, είναι και σε αυτή την περίπτωση, η ταυτοποίηση από τον Υπάλληλο Πλειστηριασμού. Ειδικά για τα νομικά πρόσωπα, απαιτείται  όλα τα απαραίτητα έγγραφα να είναι πιστά αντίγραφα, πιστοποιημένα με τη σφραγίδα της Χάγη (Apostilled) και μεταφρασμένα στα ελληνικά ή στα αγγλικά.

Η εγγραφή δεν είναι απαραίτητη μόνο για εκείνον που ενδιαφέρεται, απλά και μόνο, να ενημερωθεί για τους προγραμματισμένους πλειστηριασμούς, με σκοπό την αναζήτηση πιθανόν ακινήτων, που να τον ενδιαφέρουν.

Όσον αφορά την αίτηση (συμπεριλαμβάνει και την καταβολή της εγγύησης ),  αυτή συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά κάθε περίπτωσης και πρέπει να υποβληθεί δύο πλήρεις εργάσιμες ημέρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία και πριν τις 15:00 ώρα. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση που αφορά ενυπόθηκο οφειλέτη με προνομιακό καθεστώς, στην οποία όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση 5 πλήρεις εργάσιμες μέρες πριν κι πριν τις 15:00 ώρα.

Βάσει των παραπάνω, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγγραφή ως μέλος, προκειμένου να μπορεί ο ενδιαφερόμενος ή ο μελλοντικός προσφοροδότης να εισαχθεί στο Σύστημα. Μετά της είσοδό του, από τη λίστα πλειστηριασμών, επιλέγει τον πλειστηριασμό που τον ενδιαφέρει και επιλέγοντας την επιλογή «Περισσότερα», εμφανίζεται η σελίδα «Στοιχεία Πλειστηριασμού», όπου στο τέλος της υπάρχει η επιλογή «Αίτηση Συμμετοχής». Σε αυτή την τελευταία σελίδα επισυνάπτονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου να προχωρήσει στην «Υποβολή Αίτησης».

Η κάθε αίτηση υπόκειται σε έγκριση ή σε απόρριψη από τον Υπάλληλο Πλειστηριασμού. Πρόκειται μια διεργασία κατά τη διάρκεια της οποίας, ο συγκεκριμένος υπάλληλος διαπιστώνει ή όχι αν πληρούνται οι προϋποθέσεις. Ο κάθε ενδιαφερόμενος, ενημερώνεται με ένα μειλ από το σύστημα, αν η αίτησή του έχει εγκριθεί και ένας κατάλογος τον δικαιούχων, αναρτάται στο Σύστημα μέχρι τις 17:00 η ώρα, της προηγούμενης από τον πλειστηριασμό, εργάσιμης ημέρας.

Πηγή: https://www.philenews.com/oikonomia/kypros/article/531693/trapezes-kai-skt-ebglan-sto-sfyri-dekades-polykatoikies

Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος

Ο μελλοντικός προσφοροδότης μπορεί να διορίσει ή να ανακαλέσει τον πληρεξούσιο αντιπρόσωπο, τον οποίο ορίζει για να πλειοδοτεί εκ μέρους του. Θα πρέπει, ωστόσο και οι δύο να εγγραφούν στο Σύστημα ως μέλη, ώστε να έχουν το δικό τους λογαριασμό. Απαραίτητο είναι το πληρεξούσιο έγγραφο, το οποίο και πρέπει να υποβληθεί στο σύστημα δύο εργάσιμες μέρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία του πλειστηριασμού και μέχρι τις 15:00 η ώρα. Σε περίπτωση ανάκλησης, αυτή θα πρέπει να γίνει πριν ο Υπάλληλος Πλειστηριασμού υποβάλει στο Σύστημα την «Οριστικοποιημένη Λίστα Συμμετοχών».      

Συμμετοχή στον πλειστηριασμό του ενυπόθηκου οφειλέτη με προνομιακό καθεστώς.

Έχει ήδη ειπωθεί, ότι δικαίωμα συμμετοχής έχει και ο ενυπόθηκος δανειστής με προνομιακό καθεστώς, αρκεί αφ’ ενός να έχει ολοκληρώσει την εγγραφή του ως μέλος και αφ’ ετέρου να έχει επισυνάψει όλα τα απαραίτητα έγγραφα κατά την υποβολή της αίτησής (στην οποία θα κληθεί να δηλώσει αν πρόκειται για ενυπόθηκο οφειλέτη με προνομιακό καθεστώς ή όχι) του έγκαιρα, δηλαδή, μέχρι πριν πέντε μέρες από την ορισθείσα ημερομηνία διεξαγωγής του πλειστηριασμού και όχι μετά τις 15:00 η ώρα.

Η συμμετοχή του ενυπόθηκου οφειλέτη, ξεκινά μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της πλειοδοσίας, στην οποία συμμετέχουν όλοι οι προσφοροδότες. Το πρόσωπο που κατέβαλε το μεγαλύτερο ποσό, κατά τη διάρκεια της προηγούμενης φάσης, κατατάσσεται πρώτο και είναι ο Υψηλός Προσφοροδότης. Με το τέλος της πρώτης φάσης και για τα επόμενα δεκαπέντε λεπτά (διάρκεια της δεύτερης φάσης), ο ενυπόθηκος οφειλέτης του προνομιακού καθεστώτος, μπορεί να ασκήσει το δικαίωμά του. Η τιμή από την οποία μπορεί να ξεκινήσει είναι η ίδια με αυτή του Ψηλότερου Προσφοροδότη.

Η περίπτωση πολλαπλού πλειστηριασμού

Πρόκειται για την περίπτωση στην οποία, περισσότερα του ενός ακινήτου περιλαμβάνονται στην ίδια υποθήκη. Τα ακίνητα αυτά δεν αποτελούν ενιαίο σύνολο, αλλά πωλούνται το καθένα ξεχωριστά (και με ξεχωριστή εγγύηση συμμετοχής ). Με άλλα λόγια, διενεργείται ξεχωριστός, ηλεκτρονικός πλειστηριασμός για το κάθε ένα από αυτά, ταυτόχρονα. Μετά τη λήξη των ταυτόχρονων πλειστηριασμών, κηρύσσεται ο Υψηλός Προσφοροδότης.  Αν κάποιο ακίνητο εμπίπτει σε αυτή την περίπτωση, θα αναφέρεται στην ανάρτηση του πλειστηριασμού.

 

Περί εγγύησης συμμετοχής

Κάθε πλειστηριασμός έχει ξεχωριστό ποσό εγγύησης, το οποίο αναγράφεται στην ανάρτηση του και όπως είναι αναμενόμενο, θα αφαιρείται από το τελικό κόστος. Ο αρμόδιος Υπάλληλος Πλειστηριασμού, δύναται να ματαιώσει τη διεξαγωγή κάποιου ηλεκτρονικού πλειστηριασμού. Σε αυτή την περίπτωση ή στην περίπτωση που το ακίνητο δεν κατακυρωθεί στον ενδιαφερόμενο, το ποσό της εγγύησης επιστρέφεται άμεσα. Τρεις είναι οι τρόποι με τους οποίους μπορεί κανείς να το καταβάλει και θα ορίζονται από τον Διαχειριστή Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού:

i. Μέσω εμβάσματος στον ειδικό λογαριασμό του Διαχειριστή Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού, στην Ελληνική Τράπεζα, ο οποίος θα βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα.

ii. Μέσω τραπεζικής επιταγής στο όνομα του ενυπόθηκου δανειστή, εκ μέρους του οποίου πραγματοποιείται ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός (αποδίδεται στον Διαχειριστή του Συστήματος)

iii. Μέσω δέσμευσης χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας

Το ποσό αυτό δεν μπορεί να καταβάλλεται νωρίτερα από δέκα εργάσιμες ημέρες, σύμφωνα με την ορίζουσα ημερομηνία, ενώ η καταβολή του θα πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι δύο πλήρεις εργάσιμες ημέρες νωρίτερα του πλειστηριασμού και μέχρι τις 15:00 η ώρα. Τα αντίγραφα των αποδείξεων επισυνάπτονται ως  ψηφιακά έγγραφα στην αίτηση συμμετοχής. Ιδιαίτερη προσοχή χρήζουν, επίσης, δύο σημεία: i. το ποσό της εγγύησης να προέρχεται από λογαριασμό του ενδιαφερομένου και ii. να είναι ολόκληρο το απαιτούμενο ποσό, χωρίς ελλείψεις από τα έξοδα μεταφοράς.

Μορφή προσφερόμενη τιμής

Κάθε τιμή προσφοράς δύναται να έχει ακέραιο αριθμό και κάθε αντιπροσφορά μπορεί να ξεκινάει από συν 1,00 €. Η προτεινόμενη προσφορά υποβάλλεται στο πεδίο «Εισαγωγή Νέας Προσφοράς» και στη συνέχεια, ο ενδιαφερόμενος επιλέγει «Υποβολή Προσφοράς». Πριν την οριστική υποβολή της, το Σύστημα ζητά την επιβεβαίωση της, προκειμένου να αποφευχθούν λάθη. Μετά την οριστική υποβολή της καθίσταται δεσμευτική και αμετάκλητη.

 

Ώρες, διάρκεια διεξαγωγής και λήξη πλειστηριασμού

Οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί στο Σύστημα, ξεκινούν από τις 10:00 π.μ. έως τις 12:00. Αν  κατά τη διάρκεια του τελευταίου λεπτού του πλειστηριασμού, υποβάλλει κάποιος προσφορά, τότε η διάρκεια παρατείνεται για ακόμα πέντε λεπτά. Για κάθε προσφορά που υποβάλλεται το τελευταίο λεπτό κάθε παράτασης, δίνεται, αυτόματα, νέα για άλλα πέντε λεπτά. Οι παρατάσεις αυτές δεν μπορούν να συνεχιστούν για περισσότερο από μια ώρα (μέχρι τις 13:00).

Αν στον συγκεκριμένο πλειστηριασμό, λαμβάνει μέρος και ο ενυπόθηκος/οι  οφειλέτης/ες προνομιακού καθεστώτος, τότε, ξεκινά η δεύτερη φάση, της οποίας η διάρκεια είναι δεκαπέντε λεπτά.

Οι πλειστηριασμοί λαμβάνουν χώρα, μόνο εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα – Παρασκευή), εκτός από τις επίσημες αργίες.

Μετά τη λήξη των προσφορών και του πλειστηριασμού, ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει μειλ από το Σύστημα ή τον Υπάλληλο Πλειστηριασμού, σχετικά με το αποτέλεσμα. Ο Υψηλός Προσφοροδότης λαμβάνει και εκείνος μειλ, με το οποίο του γνωστοποιείται η ανακήρυξή  του και αυτό σημαίνει ότι τεκμαίρεται ότι αποδέχεται αυτόματα την προσφορά.

 

Επακόλουθα του πλειστηριασμού

Μετά τη λήξη της διαδικασίας του πλειστηριασμού, ο Υψηλός Προσφοροδότης έρχεται σε επικοινωνία με τον ενυπόθηκο δανειστή, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης του ακινήτου. Επιπλέον, οφείλει μέσα σε είκοσι μέρες να καταβάλει το ποσό της αποδεχόμενης τιμής προσφοράς, να καταβάλει τα κτηματολογικά τέλη και τα σχετικά δικαιώματα για την εγγραφή του ακινήτου, ενώ υπενθυμίζεται, ότι από το συνολικό ποσό, αφαιρείται η καταβολή εγγύησης. Σε αντίθετη περίπτωση, η εγγύηση κατάσχεται από τον ενυπόθηκο δανειστή, η πώληση ακυρώνεται και επιπλέον, επιβαρύνεται με ευθύνη για κάθε πιθανή ζημιά σε μελλοντική πώληση.

 

Ηλεκτρονικό Σύστημα Πλειστηριασμού και ο διαχειριστής αυτού.

Για το Ηλεκτρονικό Σύστημα Πλειστηριασμού, διαχειριστής είναι η ACB E- Auctions LTD. Πρόκειται για μια εταιρεία, περιορισμένης ευθύνης δια μετοχών, η οποία είναι εγγεγραμμένη στην Κύπρο και ανήκει εξ’ ολοκλήρου στον Σύνδεσμο Τραπεζών Κύπρου. Η δράση της αφορά αποκλειστικά τη διενέργεια πλειστηριασμών εκ μέρους των ενυπόθηκων δανειστών (πιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων, ιδιώτες, εταιρίες) και επιπλέον, ευθύνεται για τον έλεγχο, τη συντήρηση και την αξιόπιστη λειτουργία του συστήματος, μέσω του οποίου διενεργείται η διαδικασία του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού του ενυπόθηκου ακινήτου.

 

Χρήσιμοι όροι

«Υποθήκη»: είναι η επιβάρυνση που έχει συσταθεί επί ενός ακινήτου, με τη βούληση του κύριου του ακινήτου αυτού. Η επιβάρυνση συνίσταται για την εξασφάλιση οριστικού, μελλοντικού ή υπό αίρεση χρηματικού χρέους ή υποχρέωσης.

«Μεταβίβαση»: για ακίνητα, αφορά την μεταβίβαση του τίτλου από ένα πρόσωπο σε ένα άλλο.

«Ενυπόθηκος Δανειστής»: είναι το πρόσωπο υπέρ του οποίου συνίσταται η υποθήκη.

«Ενυπόθηκος Οφειλέτης»: είναι ο κύριος ενός ακινήτου, για το οποίο έχει συστήσει υποθήκη επί του ακινήτου αυτού.

«Προνομιακό Καθεστώς Ενυπόθηκου Οφειλέτη»: στην δεύτερη και τελευταία φάση του πλειστηριασμού, ο ενυπόθηκος οφειλέτης μπορεί να αγοράσει το ακίνητό του που πλειστηριάζεται, αρκεί: i. να μην λαμβάνει κρατική χορηγία για μερική κάλυψη των χρεών του, ii. να αποτελεί, το ακίνητο αυτό, την κύρια κατοικία του και iii. να προσφέρει τιμή ίση ή μεγαλύτερη από του τελευταίου («Υψηλού») προσφοροδότη. Ακόμα και αν προσφέρει τιμή ίση με αυτή του τελευταίου  προσφοροδότη, το ακίνητο κατοχυρώνεται σε εκείνον, καθώς έχει προνομιακό καθεστώς, έναντι του τελευταίου. Ο όρος αυτός περιλαμβάνει και τους συγγενείς μέχρι α’ βαθμού.

«Επιφυλασσόμενη τιμή»: είναι η κατώτατη τιμή πώλησης σε διαδικασία πλειστηριασμού. Το ακίνητο δεν μπορεί να πωληθεί στην εν λόγω διαδικασία, κάτω από αυτό το ποσόν.

«Πρόσωπο»: ένα πρόσωπο μπορεί να είναι είτε φυσικό, κάθε άνθρωπος που έχει την ικανότητα να είναι υποκείμενο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, είτε νομικό, δηλαδή, μια ένωση φυσικών προσώπων ή ομάδα περιουσίας, η οποία έχει την ικανότητα δικαίου, υπόκειται, δηλαδή, σε δικαιώματα και υποχρεώσεις.

«Σύστημα»: Ηλεκτρονικό Σύστημα Πλειστηριασμών

 

 

Σημαντική Σημείωση: Το ανώτερο κείμενο δημιουργήθηκε για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν επιτρέπεται  η αναδημοσίευση, η μετάδοση, η μεταβίβαση, η αναπαραγωγή, η αναμετάδοση, η διανομή, η παρουσίαση, η μεταπώληση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση ή αναφορά, ακόμα και αν αναφέρεται ως πηγή ο δημιουργός ή το ίδιο το κείμενο ή το ίδιο το blog.

 

Πηγές:

ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1965 ΕΩΣ 2019, Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 44Ζ(1)(β), ανάκτηση από: http://mof.gov.cy/gr/%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1/%CF%87%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B9%CE%BA%CE%AC/t%CE%BF-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF-%CF%80%CF%8E%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BD%CF%85%CF%80%CF%8C%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%AE%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CF%89-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CF%83%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-%CF%80%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-2019

 

Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμος του 1965 (9/1965), ανάκτηση από: http://www.cylaw.org/nomoi/enop/ind/1965_1_9/section-sc8dfcc0e3-3299-d0c1-ae3c-e2f0bd84aa4a.html

Πώληση Ενυπόθηκου Ακινήτου , ανάκτηση από: https://portal.dls.moi.gov.cy/el-gr/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CF%84%CE%B7/Pages/%CE%A0%CE%A9%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97%20%CE%95%CE%9D%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%98%CE%97%CE%9A%CE%9F%CE%A5%20%CE%91%CE%9A%CE%99%CE%9D%CE%97%CE%A4%CE%9F%CE%A5.aspx

Πώληση Ενυπόθηκου Ακινήτου σύμφωνα με το Μέρος VIA του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, αρ. 9/1965, ανάκτηση από: http://www.mcit.gov.cy/mcit/insolvency.nsf/All/5E586FDEA19066D7C2258219002E3EC2/$file/%CE%A0%CF%8E%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%BD%CF%85%CF%80%CF%8C%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%BF%CF%85%20%CE%91%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%AE%CF%84%CE%BF%CF%85.pdf

 

Εικόνα εξωφύλλου, ανάκτηση από: https://politis.com.cy/politis-news/oikonomia/ekpoiiseis-kai-ilektronika-ti-provlepei-i-nea-diadikasia/


REALTOR REAL ESTATE BLOGS

The Blog Post is an entry (article) that you write on a blog.