Previous Next Main

Ο Νόμος εισαγωγής των non- domiciled ατόμων στην Κύπρο και η διάθεση του νησιού για την προσέλκυση ξένων επενδυτών

2020-01-13 23:11:15 | Monopolion Blogger


Η κυπριακή οικονομία, αποτελεί ένα παράδειγμα για το πώς μπορεί μια χώρα να ανακάμψει οικονομικά και με το κατάλληλο σχέδιο να προσελκύσει ξανά το εγχώριο και ξένο επενδυτικό ενδιαφέρον. Η Κυπριακή Κυβέρνηση, αντιλήφθηκε από πολύ νωρίς, ότι η υπερφορολόγηση δεν αποδίδει, αντιθέτως η παραχώρηση κινήτρων και ελαφρύτερων φορολογικών υποχρεώσεων, είναι τα «κλειδιά» μιας πετυχημένης ανάκαμψης.

Επειδή σαφώς και η οικονομία δεν περιορίζεται σε ένα «in vitro» περιβάλλον, τα κίνητρα που παραχώρησε αφορούν ένα ευρύ φάσμα, στο οποίο εμπλέκονται πολλοί τομείς –πέρα των φοροελαφρύνσεων- και ως στόχο έχουν την προσέλκυση του επενδυτικού ενδιαφέροντος, τόσο των εγχώριων όσο και των ξένων επιχειρηματιών-.

Μέσα στη συνολική της προσπάθεια, η Κύπρος, βρήκε ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα την προσέλκυση ξένων επενδυτών και με μια σειρά από φοροελαφρύνσεις και αναπτυξιακά κίνητρα, καλωσόρισε τα επενδυτικά τους σχέδια, προκειμένου να εκμεταλλευτεί τα αναπτυξιακά αποτελέσματα που αυτά θα είχαν (καταβολή φόρων, απασχόληση εργατικού δυναμικού, αναζωογόνηση της οικονομίας και της αγοράς κλπ).

Πηγή: https://www.accountancyage.com/2019/08/09/record-fall-in-number-of-non-domiciled-taxpayers/

Η εισαγωγή του non – domiciled ατόμου στην Κύπρο

Η Κυπριακή Δημοκρατία, στο πλαίσιο μιας συνολικής προσπάθειας ανάπτυξης και εξέλιξης, νομοθετεί τον Ιούλιο του 2015 τον Νόμο περί  Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας («ΕΑΕ»). Μέσα σε αυτόν, και στις ακόλουθες τροποποιήσεις του, καθόρισε ένα ιδιαίτερο φορολογικό καθεστώς, σχετικά με τους προκείμενους φόρους, για τους κατοίκους non- domicile, της Δημοκρατίας. Συγκεκριμένα, άτομα, τα οποία είναι φορολογικοί κάτοικοι της Κύπρου και συγχρόνως non – domiciled, εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του ΕΑΕ.

Αρχικά, ο τροποποιητικός Νόμος αρ. 119(Ι)/2015, περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας, καθορίζει τα κριτήρια με τα οποία ένα άτομο χαρακτηρίζεται ως domiciled ή non- domiciled. Σε γενικό πλαίσιο, τα βασικά κριτήρια, τα οποία εξετάζονται  για τον διαχωρισμό αυτό, είναι η κατοικία καταγωγής (domicile of origin), η κατοικία επιλογής (domicile of choice), και συγχρόνως η εξέταση των ετών για το αν ήταν ή όχι το άτομο αυτό φορολογικός ή μη κάτοικος της Δημοκρατίας.

Αφού σημειωθεί ότι κάθε περίπτωση εξετάζεται ξεχωριστά, ο Ν. 119(Ι)/2015, θέτει κάποιες προϋποθέσεις για το αν το άτομο είναι domiciled ή  non- domiciled για το εξεταζόμενο φορολογικό έτος. Κάποιες από αυτές για τον χαρακτηρισμό ενός φυσικού προσώπου ως non – domiciled είναι:

·Αν δεν ήταν φορολογικός κάτοικος της Κύπρου για τουλάχιστον 17 από τα 20 έτη

·Αν δεν έχει κατοικία καταγωγής (domicile of origin) στην Κύπρο

·Αν έχει και διατηρεί –μέχρι και το εξεταζόμενο φορολογικό έτος- κατοικία επιλογής (domicile of choice) σε άλλη χώρα

·Αν ήταν μη φορολογικός  κάτοικος της Κύπρου για οποιαδήποτε περίοδο 20 και πλέον συνεχόμενων ετών πριν το εξεταζόμενο φορολογικό έτος.

Με λίγα λόγια και χωρίς την εξέταση κάθε περίπτωσης ξεχωριστά, το καθεστώς του non- domiciled, συμπεριλαμβάνει τα άτομα εκείνα, τα οποία δεν έχουν κατοικία καταγωγής στην Κύπρο και δεν ήταν φορολογικοί κάτοικοι του νησιού για τα τελευταία 20 συναπτά έτη, και για όσα άτομα,  δεν υπήρξαν φορολογικοί κάτοικοι του νησιού για 17 από τα 20 τελευταία έτη.

Έτσι, τα παραπάνω φυσικά πρόσωπα, τα οποία χαρακτηρίζονται ως non-dom (non domiciled), βάσει του παραπάνω Νόμου και των τροποποιήσεών του, εξαιρούνται από την επιβολή των συγκεκριμένων φόρων: 17% μερίσματα, 30% τόκους και 3% εισπρακτέα ενοίκια, στα παγκόσμια εισοδήματά τους για 17 χρόνια.

Πέρα της παραπάνω εισαγωγής, ο νομοθέτης επέκτεινε τα κριτήρια και συγκεκριμένα, ως «μη κάτοικος ή κάτοικος εκτός της Δημοκρατίας», νοεί εκείνον που: 

Δεν παραμένει σε οποιοδήποτε άλλο κράτος για μία ή περισσότερες περιόδους που στο σύνολό τους υπερβαίνουν τις εκατόν ογδόντα τρεις (183) ημέρες εντός του ίδιου φορολογικού έτους και το οποίο δεν είναι φορολογικός κάτοικος σε οποιοδήποτε άλλο κράτος για το ίδιο φορολογικό έτος θεωρείται κάτοικος της Δημοκρατίας στο εν λόγω φορολογικό έτος, εφόσον πληροί σωρευτικά τα ακόλουθα:

(i) Παραμένει στη Δημοκρατία τουλάχιστον για εξήντα (60) ημέρες στο φορολογικό έτος,

(ii) ασκεί οποιαδήποτε επιχείρηση στη Δημοκρατία και/ή εργοδοτείται στη Δημοκρατία και/ή κατέχει αξίωμα σε πρόσωπο φορολογικό κάτοικο της Δημοκρατίας καθ’ οιονδήποτε χρόνο κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους,

(iii) διατηρεί μόνιμη κατοικία στη Δημοκρατία η οποία ανήκει ή ενοικιάζεται από το άτομο:

Νοείται περαιτέρω ότι, για σκοπούς της πιο πάνω επιφύλαξης, άτομο το οποίο πληροί σωρευτικά τα πιο πάνω δε θεωρείται κάτοικος της Δημοκρατίας στο φορολογικό έτος, εάν κατά το έτος αυτό τερματίζεται η υπ’ αυτού άσκηση οποιασδήποτε επιχείρησης στη Δημοκρατία και/ή η εργοδότηση αυτού στη Δημοκρατία και η υπ’ αυτού κατοχή αξιώματος σε πρόσωπο φορολογικό κάτοικο της Δημοκρατίας (Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος του 2002 118(ι)/2002).

Βάσει του παραπάνω καθεστώτος, ο Κύπριος νομοθέτης, επέκτεινε τα φορολογικά προνόμια των non- domiciled κατοίκων  και δημιούργησε πρόσφορο έδαφος για ξένους επενδυτές και περιουσίες.

Πηγή: https://nexuslaw.gr/en/greece-introduces-non-dom-tax-regime-option-efficient-tax-planning-individuals/

Η συμβολή ξένων επενδυτών

Μπορεί φαινομενικά το παραπάνω, να στερεί από την Κύπρο μεγάλα φορολογικά έσοδα, όμως με την προσέλκυση ξένων επενδυτών αποσβένει το παραπάνω κενό, δημιουργώντας άλλες πηγές εσόδων. Με την προσέλκυση ξένων ιδιωτών, επιχειρηματιών και επενδυτών, δημιουργείται ζήτηση σε άλλους τομείς, με πολλά χρήματα να επενδύονται σε αυτούς, όπως για παράδειγμα, ο τομέας των κατασκευών και των ακινήτων. Ζήτηση, βάσει των στοιχείων της Στατιστικής Υπηρεσίας, δημιουργείται και στους τομείς του εμπορίου, της ενέργειας, σε υπηρεσίες διαφόρων ειδών κ.α., συμβάλλοντας έτσι στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν και φυσικά στη μείωση της ανεργίας με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.  

Αδιαμφισβήτητα, η Κύπρος έχει επενδύσει σε ένα σύνολο νόμων και προϋποθέσεων που την καθιστούν πόλο έλξης της παγκόσμιας επενδυτικής αγοράς και σημαντικός παράγοντας, μεταξύ άλλων, είναι τα χαμηλά –συγκριτικά με άλλες χώρες- επίπεδα φορολογίας που κρατά από την μία πλευρά, και τα κίνητρα που δίνει από την άλλη.  Το πλεόνασμα που δημιουργήθηκε κατά την περίοδο Ιανουάριος- Σεπτέμβριος 2019, αποδεικνύει ότι το σχέδιο της έχει αποτέλεσμα καθώς ανήλθε σε 944,1 εκ. ευρώ (4,3% στο ΑΕΠ).

 

 

 Σημαντική Σημείωση: Το ανώτερο κείμενο δημιουργήθηκε για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν επιτρέπεται  η αναδημοσίευση, η μετάδοση, η μεταβίβαση, η αναπαραγωγή, η αναμετάδοση, η διανομή, η παρουσίαση, η μεταπώληση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση ή αναφορά, ακόμα και αν αναφέρεται ως πηγή ο δημιουργός ή το ίδιο το κείμενο ή το ίδιο το blog.  

 

 

Πηγές:

Μη υποχρέωση καταβολής έκτακτης εισφοράς για την άμυνα της δημοκρατίας από άτομα δεν έχουν κατοικία (domicile)στην Κύπρο. Ο περί έκτακτης εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος αρ. 119(Ι)/2015, ανάκτηση από: https://www.mof.gov.cy/mof/tax/taxdep.nsf/All/F0108DB5D0A98380C225821800421515/$file/EE%202016_08.pdf?OpenElement

Νεότερα Στοιχεία: Δημοσιονομικοί Λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης, Ιαν-Σεπ 2019, ανάκτηση από: http://www.cystat.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/All/62F2EC857AB64DA9C225831A002A6875?OpenDocument&sub=2&sel=1&e=&print

 Εικόνα εξωφύλλου, ανάκτηση από: https://www.taxisbank.gr/sto-klamp-ton-choron-tou-non-dom-mpike-i-ellada-deite-ti-simainei-gia-tin-elliniki-oikonomia/


REALTOR REAL ESTATE BLOGS

The Blog Post is an entry (article) that you write on a blog.